Hain Celestial Group, Inc.

NASDAQ: HAIN    
Share price (1/24/20): $24.96    
Market cap (1/24/20): $2.604 billion